Priser Sæson 2024/2025:

Priserne er inklusive Koda-/Gramexafgifter.

Der ydes 10% søskenderabat ved deltagelse på flere hold. Det første hold betales altid til fuld pris. Efterfølgende hold bliver trukket med 10% rabat. 

Undervisningen må ikke videregives.  

Vedrørende udmeldelse

I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse via mail.

En udmeldelse skal indsendes senest 14 dage før næste faktureringsdato.

Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.

Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.

Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.

Ved aflysning af undervisning grundet fx. sygdom, bliver der hurtigst muligt fundet en ny undervisningsdato for den aflyste undervisningsgang. Se mere under BETINGELSER.

Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.

 • Børne-/ungdomshold
  • Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold 27 x 45 minutter – 580 kr. x 4 eller 2320 kr. i alt.*
 • Børne-/ungdomshold 60 minutter
  • Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold 27 x 60 minutter– 600kr. x 4 eller 2400 kr. i alt.*
 • Voksenhold
  • Pris pr. par på voksenhold 27 x 50 minutter – 1050 kr. x 4 eller 4200 kr. i alt.*
 • SHiNE DANCE FITNESS™
  • Pris pr. enkeltperson på SHiNE DANCE FITNESS™ 27 x 60 minutter– 600 kr. x 4 eller 2400 kr. i alt.*
 • *Alle priser er eksklusive moms. Hvis lovgivningen vedr. moms på danseundervisning ændres, forbeholder vi os retten til at ændrer priserne, således, at der lægges moms på. Alle elever vil blive kontaktet via mail.
 • Rabat
  Der ydes 10% familierabat fra hold nr. 2. Familierabat inkluderer alle i husstanden. Første/Dyreste hold husstanden er tilmeldt, er altid til fuld pris.

Betingelser ved indmeldelse: 

Ved indmeldelse på danseskolen vedkender man sig at være orienteret om danseskolens bindingsperiode for medlemmer.

Danseundervisningen består af 27 undervisningsuger. Indmeldelse sker ved at udfylde vores kontaktformular. Betalingen er ligeligt fordelt på 4 rater om året eller på én betaling. Den første rate betales ved tilmelding efter fremsendt faktura 1. august. Ved senere tilmelding sendes første faktura efter registrering. Efterfølgende opkræves de kommende rater via faktura hver den første i oktober, december samt februar. Dette sker indtil skriftlig udmelding finder sted. Når sæsonen er slut, ophører tilmeldingen automatisk.

Bemærk: Bindingsperioden er løbende på 2 måneder. Udmeldelse skal ske skriftligt med angivelse af det eller de hold, man ikke ønsker at fortsætte. Udmeldelse skal ske senest 14 dage før den næstkommende betaling.

  

Forretningsbetingelser gældende for: LB Dans ApS

Generelle oplysninger:

Organisationens juridiske navn & selskabsform: LB Dans ApS

CVR-nummer: 39240149

Officiel e-mail adresse: lbdans.fredericia@gmail.com

Officiel web adresse: lb-dans.dk

 

Pris og betaling

Tilmelding til kontingent og arrangementer, sker det som en forudbetaling for den periode der er angivet ved købet.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb når ydelsen er taget i anvendelse. Ved udeblivelse fra arrangementer returneres købet ikke. Ved ferie, sygdom eller andet fravær fra undervisningen refunderes betalingerne ikke.   

Beløbet du skal betale for medlemskabet af danseskolen, opkræves automatisk via en faktura. Fakturaen skal betales inden for 8 dage, ellers pålægges der et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Efter 3. rykker overgår sagen til inkasso.

 

Du kan vælge at betale for hele sæson på én gang eller få dit køb delt op over 4 betalinger, som løber som følgende:

 1. betaling: 1. august/Ved køb af ydelse. Dækker august og september.
 2. betaling: 1. oktober. Dækker oktober og november.
 3. betaling: 1. december. Dækker for december og januar.
 4. betaling: 1. februar. Dækker for februar og marts.

 

Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte danseskolen pr. skrift og eventuelt melde dig ud senest 14 dage før kommende betaling. Kontakt danseskolen ved tvivl.

Raterne afspejler ikke dansegange i perioden, men er blot totalbeløbet delt op i 4 lige store dele.

 


Danseskolen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

 
Betaling for ydelser såsom kontingent og holddeltagelse etc. sker forud.


 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på hjemmesiden. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.
Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, f.eks. holddeltagelse, skal du rette henvendelse til danseskolen pr. skrift inden udløbet af fortrydelsesretten.

Personoplysninger

Når du benytter hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.
Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering (“Secure Socket Layer”).
De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.
De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af indkøb hos nærværende forretning via WordPress eller WordPress’s leverandører samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.
Som registreret bruger hos danseskolen eller danseskolens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Ansvarsfraskrivelse

Danseskolen og WordPress er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.
WordPress og danseskolen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.
Danseskolen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.
Danseskolen indestår ikke for, at hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Selvom danseskolen tilstræber at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. WordPress og danseskolen kan foretage ændringer i materialet på denne hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og WordPress samt danseskolen forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som danseskolen har leveret og viser på hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.
Danseskolen og WordPress er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.
Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for danseskolen.
Danseskolen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af WordPress eller vore leverandørers ydelser på hjemmesiden.

Kundeservice

Generelt: I henhold til Stk. 9.9 vil danseskolen så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte danseskolen ved at klikke på kontakt, skrive en mail til kontakt@lb-dans.dk eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på hjemmesiden.


Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte danseskolen som beskrevet ovenfor, og danseskolen vil forsøge at hjælpe dig.


Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte danseskolen som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at danseskolen accepterer dine ønsker.

Force majeure

Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).
Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:
strejke, lockout eller andre kollektive kampskridt
civile uroligheder, oprør, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig
brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, sammensynkning, epidemi eller anden naturkatastrofe
umuliggørelse af brug af jernbaner, skibe, fly, biltransport eller andre offentlige eller private transportmidler
umuliggørelse af brug af offentlige eller private telenetværk
en regerings handlinger, dekreter, lovgivning, forordninger eller begrænsninger.
Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.

 

Brug af billeder & video

Ved indmeldelse vil man blive tilsendt en blanket vedr. brug af billeder fra undervisningen på vores sociale medier, hjemmeside samt trykt materiale, som skal udfyldes, underskrives (dette må gerne gøres digitalt) og sendes retur til danseskolen.